POLITIKA PRYWATNOŚCI

W polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania, przetwarzania i wykorzystywania oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których nrowery.pl jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.

 1. Administrator danych osobowych:
  1. Administratorem Twoich danych jest NORTHTEC SP.Z O.O (KRS: 0000490413, NIP: 6521723589, REGON: 243389120) SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dalej określona Administratorem.
 2. Ochrona Danych Osobowych(RODO)
  1. Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych i informacji dotyczących aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.
  2. W kwestii ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na podanych adres e-mail: kontakt@nrowery.pl
  3. -Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17) -Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. -Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług . Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania. -Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). -Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 3. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych:
  1. Dane przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartej transakcji oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów (np. F.H.P.U „ARTEX”.) Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

   Cel przetwarzania danych

   Podstawy prawne

   Okres przetwarzania

   Rejestracja konta w naszych stronach, portalach

   Art. 6 ust 1a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

   do czasu cofnięcia zgody

   Wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

   art 6 ust 1 b) RODO wykonanie umowy, zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

   do czasu wykonania takiej umowy, zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

   Wykonanie umowy, zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu

   Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych

   do czasu zakończenia i przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

   Rekrutacja

   Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

   4 miesiące od czasu zakończenia rekrutacji

   Newsletter, oferty handlowe

   Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą

   do czasu wycofania zgody

   Odpowiedź na zapytanie

   Art. 6 ust 1 a) RODO wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą

   do czasu udzielanie odpowiedzi oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo cofnięcia zgody przez osobę pytającą

   Reklamacja

   Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora

   do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów

   Rachunkowy, podatkowy

   Art. 6 ust 1 c) RODO

   Przez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia

   Dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami

   art 6 ust 1 f RODO prawnie uzasadniony interes

   Niezbędny do wykonania zobowiązania oraz przedawnianie roszczeń

   Marketing produktów i usług w tym profilowanie

   Art. 6 ust 1 a) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

   do czasu wycofania zgody

   Marketing produktów i usług w tym profilowanie

   Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora

   do czasu wniesienia sprzeciwu

   Organizacja i promocja eventu

   Art. 6 ust 1 pkt f RODO uzasadniony interes administratora

   do zakończenia eventu oraz przedawnienia roszczeń

   Konkursy, testy

   Art. 6 ust 1 a ) RODO zgoda osoby której dane dotyczą

   do czasu wycofania zgody albo do czasu zakończenia konkursu, testów i przedawnienia roszczeń

 4. Źródło pozyskiwanych danych oraz rodzaj danych udostępnionych przez inne podmioty:
  1. Northtec Sp. z o.o. otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem innych osób ( od pracodawcy danej osoby, od innego pracownika lub innego podmiotu z którym ta osoba stale współpracuje).
  2. W przypadku gdy pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana mają Państwo bezpośrednią kontrolę nad zakresem zbieranych przez Northtec Sp. z o.o. danych.
  3. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, nrowery.pl zbiera zazwyczaj dane służące do kontaktu związane z działalnością zawodową takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, stanowisko lub funkcję oraz ewentualnie inne dane wynikające z zamówienia, umowy na podstawie której następuję udostępnienie danych.
 5. Prawa osób których dane dotyczą.
  1. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych
   2. sprostowania (zmiana, aktualizacja) danych
   3. usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO )
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5. sprzeciwu wobec przetwarzania
   6. przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub umowa, której Pani/Pan jest stroną
   7. wycofania zgody w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.
    1. W przypadku gdy Pani/Pan chcą wypisać się z newslettera, link do wypisania się z usługi znajduje się w każdej wysłanej do Pani/ Pana wiadomości lub prosimy o skorzystanie z danych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”
    2. Jeżeli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w pkt III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
  2. Zastrzegamy sobie jako Northtec Sp. z o.o. prawo realizacji powyższych praw po dokonaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej o realizację prawa.
  3. Realizacja w/w praw zależy od szczegółowych warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia Pani/Pana żądania otrzymają Państwo odpowiedź wraz z uzasadnieniem odmowy.
  4. W przypadku chęci realizacji praw skorzystaj z danych wskazanych w punkcie III „Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”
  5. Prosimy o nieprzesyłanie za pomocą formularzy kontaktowych, stron internetowych szczególnych kategorii danych osobowych (ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym, orientacji seksualnej, wyroków skazujących i naruszeń prawa). W przypadku podania takich informacji przez Panią/Pana, będzie to oznaczać wyrażenie przez Panią/Pana wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystanie przez Northtec Sp. z o.o. takich informacji w sposób określony w formularzu, dokumencie w którym dane zostały nam ujawnione.
 6. Odbiorcy danych osobowych:
  1. Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takich przypadkach zawieramy umowy z podmiotem trzecim, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych oraz zachowania naszych standardów.
  2. Northtec Sp. z o. o. wchodzi w skład światowej sieci i wspólnie z innymi usługodawcami usług profesjonalnych prowadzi swoją działalność za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych z siedzibą w innych państwach. Twoje dane osobowe mogą być więc przekazane do państwa spoza UE.
  3. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku do którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.
  4. Przechowywane przez nas dane mogą być przekazane:
   1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na mocy umów powierzenia (procesorzy)
   2. Podmiotom świadczącym usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi
   3. Podmiotom świadczącym usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, analiza danych
   4. Podmiotom realizującym kampanie marketingowe
   5. Podmiotom świadczących usługi w zakresie badań ankietowych w tym satysfakcji klienta
   6. Firmom windykacyjnym
   7. Audytorom, biegłym, doradcom prawnym oraz podatkowym
   8. Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa
 7. Adres IP
  1. Serwery tej witryny są w stanie zidentyfikować adresy IP użytkowników i nazwy domen. Adres IP jest unikalnym numerem automatycznie przypisanym do twojego komputera, gdy łączy się z Internetem. Informacje są przechowywane w należycie zarejestrowanym pliku aktywności serwera w celu analizy danych i pomiarów statystycznych wyświetleń stron internetowych, odwiedzin serwisów internetowych, kolejności odwiedzin, punktów dostępu itp.
 8. Pliki Cookies
  1. Na naszych stronach internetowych możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowym może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu ich zapisywania na komputerze, tablecie użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym. Pliki cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację polików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.
  2. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat używania przez nas piklów cookies, zapoznaj się z polityką plikow cookies dostępną na naszej stronie internetowej.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  1. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.
  2. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Konsekwencja niepodania danych osobowych:
  1. a) W przypadkach formularzy elektronicznych (np. kontaktowych) podanie danych jest dobrowolne, jedynie brak podania danych wskazanych jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości wysłania formularza, udziału w evencie lub zapisu na newsletter.
  2. b) W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia podanie danych niezbędnych do wykonania umowy oraz obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
  3. c) W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli w zakresie działań marketingowych, zakupowych, sprzedażowych ich podanie jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
 11. Bezpieczeństwo:
  1. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Northtec Sp. z o.o. dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz stosuje zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz regularnie kontrolujemy czy zastosowane środki są adekwatne do zabezpieczenia posiadanych danych. Strona nrowery.pl wykorzystuje ogólnie akceptowane techniki bezpieczeństwa, takie jak zapory ogniowe, mechanizmy kontroli dostępu i szyfrowanie, między innymi w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych.
 12. Nota od administratora:
  1. Northtec Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w szczególności gdy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianę technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.