1. Producent udziela na zakupiony sprzęt gwarancji:
  • 5 lat na ramy aluminiowe
  • 2 lata na ramy stalowe 
  • 2 lata na pozostałe podzespoły
 2. Warunkiem ważności gwarancji jest wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę: data sprzedaży, pieczątka i podpisz sprzedawcy oraz podpis użytkownika.
 3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych z wad materiałowych - producent zapewnia bezpłatną naprawę.
 4. Naprawę gwarancyjną wykonuje sprzedawca lub punkt serwisowy w terminie 14 dni. Jeżeli sprzęt wymaga ekspertyzy termin ten ustala się na 28 dni. Ekspertyzę wykonuje producent który jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.
 5. Producent proponuje po 30 dniach eksploatacji dokonanie przeglądu w serwisie rowerowym. Wykonanie takie przeglądu przyczyni się do poprawienia komfortu jazdy, zabezpieczy rower przed nadmiernym zużyciem się podzespołów i uchroni przed ewentualnymi uszkodzeniami. Koszty przeglądu ponosi właściciel roweru.
 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 7. Gwarancji nie podlegają materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak opony, dętki, rączki kierownicy, linki i pancerze, klocki hamulcowe, podpórka, oświetlenie. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji, wszelkie połączenia gwintowe śrubowe (np. pedał z korbą) mechaniczne uszkodzenia elementów ramy np. (podbicie, zgięcie widelca przedniego), zużycie wolnobiegu mechanizmu korbowego, łańcucha, centrowanie kół i likwidacja luzów.
 8. Gwarancja traci swą ważność w przypadku:
  • upływu terminu gwarancji,
  • samodzielnej niewłaściwej naprawy przez użytkownika,
  • wprowadzenie przez użytkowania zmian konstrukcyjnych,
  • używanie roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem np. skoki, jazda sportowa (udział w wyścigach kolarskich),
  • montaż innych części niż oryginalne.
 9. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć go czysty do serwisu wraz z aktualną i wypełnioną kartą gwarancyjną. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.
 10. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja na niniejszy towar nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności roweru z umową.